Tamna Tema
Podnošenje zahtjeva u svrhu dodjele koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru (morska obala-plaža)

Podnošenje zahtjeva u svrhu dodjele koncesijskih odobrenja za obavljanje djelatnosti na pomorskom dobru (morska obala-plaža)

Koncesijska odobrenja dodjeljivati će se u skladu s Godišnjim planom upravljanja  pomorskim dobrom za 2023. godinu, KLASA: 342-01/23-01/01 URBROJ: 2117-11-1-23-1 od 27. veljače 2023. godine, za koji je izdana Potvrda Upravnog odjela za poduzetništvo, turizam i more Dubrovačko-neretvanske županije, KLASA: 342-02/23-01/39, URBROJ: 2117-08/1-23-2 od 23. ožujka 2023. godine.

II.

Djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru i Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za 2023. godinu su:

  • iznajmljivanje sredstava
  • ugostiteljstvo i trgovina
  • komercijalno – rekreacijski sadržaj

koje su sastavni dio tablice 2, „Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobru“, prilog Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (NN 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14).

Provođenje navedenih djelatnosti detaljno je opisano u Godišnjem planu upravljanja pomorskim dobrom za 2023. godinu od 24. veljače 2023. godine, sukladno Potvrdi Upravnog odjela za poduzetništvo, turizam i more Dubrovačko-neretvanske županije.

III.

Lokacija na kojoj se mogu obavljati djelatnosti iz članka II. je Ušće Neretve – javna plaža, dio kat.čest.broj 1, k.o. Opuzen II, u dužini od 400 m.

IV.

Podnositelju zahtjeva, čiji zahtjev Vijeće za dodjelu koncesijskih odobrenja ocijeni urednim, potpunim i usklađenim s Godišnjim planu upravljanja pomorskim dobrom za 2023. godinu izdat će se koncesijsko odobrenje.

U slučaju da se za istu mikrolokaciju prijavi više podnositelja zahtjeva sa urednim i potpunim zahtjevima prednost ima podnositelj – dosadašnji korisnik koncesijskog odobrenja pod uvjetom da je svoje dosadašnje obveze uredno ispunio, odnosno onaj podnositelj zahtjeva koji je prije predao zahtjev ako na mikrolokaciji nije do sada izdano koncesijsko odobrenje.

Status dosadašnjeg korisnika može ostvariti isključivo korisnik koncesijskog odobrenja u godini koja prethodi godini za koju se daje novo koncesijsko odobrenje.

Zahtjevi se podnese zaključno do 04. travnja 2023. godine (utorak).

V.

Koncesijska odobrenja izdaje Vijeće za koncesijska odobrenja na način i prema odredbama postupka propisanog Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru („Narodne novine“, broj: 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14).

VI.

Podnositelji zahtjeva ne smiju imati dugovanja prema Gradu Opuzenu po bilo kojoj osnovi. Nakon isteka navedenog roka za podnošenje zahtjeva slobodne lokacije se i nadalje mogu dodjeljivati zainteresiranima.

VII.

Zahtjevi se podnose neposredno ili poštom na adresu:

GRAD OPUZEN

Vijeće za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru

20355 Opuzen

Trg kralja Tomislava 1

Obrazac zahtjeva može se preuzeti u Gradu Opuzenu te na službenoj stranici Grada Opuzena   www.opuzen.hr, a za dodatna pojašnjenja i informacije zainteresirani se mogu obratiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Opuzena.

Zahtjevu se prilaže:

  1. dokaz o registraciji djelatnosti (izvod iz registra trgovačkog suda, obrtnica, izvod iz registra udruge ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti prema posebnim propisima),
  2. opis sadržaja djelatnosti koja će se obavljati.

Vijeće za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru razmatrati će samo uredno popunjene zahtjeve sa priloženom traženom dokumentacijom. Vijeće za koncesijska odobrenja na pomorskom dobru pored priloga propisanih na obrascu zahtjeva može zatražiti i dodatnu dokumentaciju i informacije.

Komentar / Odgovori