Tamna Tema
RASPISAN NATJEČAJ ZA POSAO VODITELJA ODSJEKA ZA PRORAČUN I FINANCIJE U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA OPUZENA

RASPISAN NATJEČAJ ZA POSAO VODITELJA ODSJEKA ZA PRORAČUN I FINANCIJE U JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL GRADA OPUZENA

U „Narodnim novinama“, broj 59/23 od 2. lipnja 2023. godine, objavljen je Natječaj za prijam službenika na neodređeno vrijeme, u Jedinstveni upravni odjel Grada Opuzena, Odsjek za proračun i financije, na radno mjesto – Voditelj odsjeka – 1 izvršitelj/ica, uz probni rad u trajanju od tri mjeseca.

UPUTE I OBAVIJESTI KANDIDATIMA ZA PRIJAM SLUŽBENIKA

Opis poslova

Voditelj odsjeka za proračun i financije obavlja sljedeće poslove:

 • Vodi financijsko knjigovodstvo i druge financijske evidencije te izrađuje izvješća o njima,  
 • Izrađuje Proračun i Odluku o izvršavanju Proračuna,
 • Izrađuje periodična i godišnja izvješća o izvršenju proračuna prema programima financiranja koje utvrđuje Vijeće,
 • Obavlja obračun plaća, vodi propisane evidencije o zaposlenima, izrađuje porezne i druge propisane evidencije,
 • Vodi blagajničko poslovanje i pripadajuću evidenciju,
 • Prati propise iz nadležnosti Jedinstvenog upravnog odjela koji se odnose na financijsko poslovanje,
 • Vodi evidenciju financijskih dokumenata te obavlja njihovo odlaganje i arhiviranje-bankovnih izvoda, financijskih izvješća drugih institucija, ulaznih i izlaznih računa i dr.

Podaci o plaći:

Plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na koje je službenik raspoređen (3,60)  i osnovice za obračun plaće u visini od 2.585,00 kuna (343,09 eura), uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti:

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua.

Datum prethodne provjere znanja i imena kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja s kojima će se provesti testiranje bit će objavljeni na internet stranici www.opuzen.hr i na oglasnoj ploči Grada Opuzena najmanje pet dana prije provjere znanja.

Provjera znanja – pisano testiranje, provest će se iz područja lokalne samouprave, proračuna i financija i općih akata Grada Opuzena.

Testiranje se provodi iz sljedećih pravnih izvora:

 1. Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj: 86/08, 61/11 04/18, 112/19),
 2. Zakon o proračunu (Narodne novine, br. 144/21)
 3. Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (Narodne novine, br. 24/13102/171/20 i 147/20)
 4. Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (Narodne novine, br. 3/1593/15135/152/1728/17112/18126/19, 145/20 i 32/21)
 5. Statut Grada Opuzena („Službeni glasnik Grada Opuzena“, broj 3/13, Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Opuzena broj: 2/18 i 2/21, 3/21 – pročišćeni tekst)

Pravila testiranja:

 1. Nakon identifikacije kandidata, kandidatima će biti podjeljena pismena pitanja za provjeru znanja i sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta za koje su se kandidati prijavili.
 2. Kandidatima će biti podijeljen pisani test od 20 pitanja koji u sebi sadržavaju pitanja iz Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,  Zakona o proračunu, Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna, Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu i Statuta Grada Opuzena.
 3. Pismena provjera znanja traje ukupno 60 minuta. Za svaki točan odgovor dodjeljuje se 0,5 bodova (maksimalan broj bodova na pisanom testu je 10).
 4. Smatra se da je kandidat položio test ako je od provjere navedene u točki 2. postigao najmanje 50% ukupnog broja bodova.

Intervju:

Intervju (razgovor) se provodi samo sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.

Povjerenstvo za provedbu natječaja kroz razgovor utvrđuje interese, ciljeve i motivaciju za rad.

Kandidat može na intervjuu ostvariti do 10 bodova.

Rješenje o prijamu dostavlja se svim kandidatima koji su se prijavili na natječaj te su ispunili formalne uvjete za pristup testiranju.

Pročelnica

Ivona Topić Ćerlek dipl.oec.

Komentar / Odgovori